انحلال و پلمپ رسمی | دایا ثبت

انحلال و پلمپ

انحلال و پلمپ رسمی

روش و مراحل انحلال شرکت ها  را بررسی می نمائیم :

در شرکتی که تصمیم به انحلال گرفته می شود، ابتدا در مرحله ی اول باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند. حال مدیر تصفیه می تواند از بین شرکا و یا خارج از شرکا انتخاب گردد. شخصی که به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود، وظیفه ی تقسیم دارایی های شرکت و پرداخت بدهی های آن را در مدت زمان ده سال بر عهده دارد ( البته از جانب شرکا ).

پس از انتخاب مدیر تصفیه، با مراجعه به مؤسسه ی ثبت دیباچه و ارائه ی مدارک مورد نیاز انحلال، طی تشکیل جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و با حضور داشتن تمامی شرکا در آن، صورتجلسه ای مبنی بر انحلال شرکت تنظیم می گردد و ذیل متن صورتجلسه ی تنظیم شده باید توسط تمامی اعضا امضاء شود. پس از تکمیل مدارک و ارجاع پرونده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و ارجاع پرونده، حدوداً 25 الی 30 روز کاری زمان لازم است تا شرکت به طور قانونی منحل گردد و آگهی انحلال شرکت مورد نظر صادر شود.

چند نکته مهم در رابطه با انحلال شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری :

  • مراحل انحلال تمامی شرکت ها ( شرکت های با مسئولیت محدود، سهامی خاص، تضامنی و مؤسسات غیر تجاری ) نیز مطابق مراحل ذکر شده در فوق می باشد.
  • تمامی اعضا باید رضایت و موافقت خود را مبنی بر انحلال شرکت اعلام نمایند
  • برای انحلال شرکت یا مؤسسه حضور همه ی اعضا الزامی است

مدارک مورد نیاز انحلال
– کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضا
– مدارک ثبتی شرکت
– کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر تصفیه ( اگر مدیر تصفیه خارج از شرکا باشد )
– داشتن دفاتر پلمپ ( دفاتر قانونی )

مدت زمان لازم برای انحلال
پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و ارجاع پرونده، حدوداً 25 الی 30 روز کاری زمان لازم است تا شرکت به طور قانونی منحل گردد و آگهی انحلال شرکت مورد نظر صادر شود.

انحلال شرکت تضامنی
موارد انحلال شرکت تضامنی به شرح ذیل است :
الف – هدفی که شرکت برای انجام آن تأسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد
ب – شرکت دارای مدت بوده و مدت مزبور منقضی شده و صورت جلسه تمدید قبل از انقضای آخرین روز تقدیم اداره ثبت شرکت ها نشود

تصفیه شرکت سهامی
تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات زیر می باشد :
نقد کردن دارائی شرکت منحله
وصول مطالبات شرکت منحله
پرداخت دیون شرکت منحله
تقسیم باقیمانده دارائی شرکت بین سهامداران اول – انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه

انحلال شرکت سهامی
شرکت سهامی ممکن است بنا به علل زیر منحل شود :
از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده به شرکت
از بین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن انجام موضوع شرکت

انحلال مؤسسه
با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه مجمع در دو نسخه که به امضاء شرکا رسیده تنظیم و به انضمام فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و همچنین فتوکپی مدیر تصفیه اگر خارج شرکا باشد و آخرین روزنامه رسمی